תפוקות ליישום תוכנית התקשוב​

תוכנית התקשוב כוללת תפוקות ליישום בכלל בתי הספר בארץ ותפוקות נוספות המיושמות בבתי הספר המשתתפים בתוכנית התקשוב. התפוקות מתייחסות לפעולות השוטפות שבית הספר צריך לבצע לשם השגת מטרות התוכנית.  


 תפוקות ליישום בכלל בתי הספר בארץ
  1. מערכת לניהול פדגוגי
  2. כארגון מתוקשב  ​נדרש בית הספר לשימוש במערכת הניהול הפדגוגי המקוון כתחליף ל"יומן הכחול" (ראה חוזר מנכ"ל​) כחלק מהתרבות הארגונית מבוססת נתונים (דיווח על הישגי הלומדים, אירועימשמעת, נוכחות, שיעורי הבית וסיכומי השיעורים שהועברו, דוחות תקופתיים ותעודות תלמידים).למידע נוסף בענן החינוכי.  

  3. פורטל בית ספרי 
  4. הפורטל הבית ספרי הוא סביבת למידה המשלבת את שגרת הפעילות הארגונית-פדגוגית בין הגורמים השונים בבית הספר ובין כלל קהילת החינוך הבית ספרית. הפורטל הבית ספרי מהווה שער ראשי ללמידה המתוקשבת המותאמת לטכנולוגיה ולפדגוגיה של המאה -21, ובתוך כך הוא מאפשר את ניהול ההוראה על ידי המורים ואת ניהול הלמידה על ידי התלמידים ומאפשר רציפות של תהליכי הוראה ולמידה תוך הנגשת מאגרי מידע וחומרי למידה מקוונים לתלמידים מכל מקום ובכל זמן (תנאי שימוש באתרי משרד החינוך, והוראות קבע בנושא שמירה על זכויות  יוצרים באתרי אינטרנט בחוזר מנכ"ל תשס"ד / 3(א), סעיף 3.6-5רשימת הסביבות המאושרות). למידע נוסף בענן החינוכי

  5. למידה מרחוק בשגרה ובחירום
  6. למידה מרחוק מאפשרת לנהל תהליכי הוראה, למידה והערכה מגוונים באמצעות הטכנולוגיה בסביבה מקוונת המשוחררת מכבלי המרחב והזמן. למידה מרחוק יוצרת תנאים ללמידה בכל מצב (בשגרה ובחירום) ומזמנת מתודות למידה חדשניות המיושמים בערוצים מגוונים, כגון: כלי תקשורת מקוונים, סינכרוניים ואסינכרוניים, קורסים מקוונים ומגוון פתרונות של תקשורת חינוכית ללמידה מרחוק.  במצב חירום, אשר מוגדר ומוכרז רשמית על ידי משרד החינוך, יתכן מצב שבו תוגבל הפעילות הלימודית הסדירה במוסדות החינוך לתקופת זמן שיכולה להימשך מספר ימים עד מספר שבועות. בעת הכרזת מצב חירום מתפקד בית הספר על פי הנחיות נוהל מצב חירום. למידע נוסף בענן החינוכי 

  7. גלישה בטוחה ברשת האינטרנט
  8. תוכנית אתיקה ומוגנות ברשת שמה לה למטרה לחנך את הלומדים להתנהלות נבונה ברשת בדגש על אתיקה ומוגנות רשת, שמירה על הפרטיות וערנות למצבי סיכון. התוכנית מקנה כלים התנהגותיים וטכנולוגיים להתמודדות מיטבית עם הסביבה הווירטואלית, לרבות התייחסות להיבטים בריאותיים וזכויו​ת יוצרים, ומעודדת שימוש במידע תוך כדי בקרה, אחריות, יושר וכבוד כלפי הזולת וכלפי המידע. למידע נוסף בענן החינוכי.​
תאריך עדכון: 03/07/2018
 ​
​​​​​​​