בעלי תפקידים של תכנית התקשוב

בתכנית התקשוב הוגדרו בעלי תפקידים ברמה מחוזית וברמה בית ספרית. מדריך האשכול אחראי להטמעת תכנית התקשוב בהיבטים ניהוליים, ארגוניים ופדגוגיים במספר בתי ספר במחוז ורכז התקשוב אחראי להטמעת תכנית התקשוב בתוך בית הספר בהלימה לתכנית ולחזון הבית ספרי.


מדריך אשכול 
 • מדריך אשכול אחראי על אשכול של בתי ספר. הוא מתכלל את כל תחום התקשוב באשכול במחוז. 
 • מדריך אשכול אחראי להטמעת "תכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה-21" בכלל ההיבטים הניהוליים, הארגוניים והפדגוגיים באשכול בתי הספר שבהדרכתו. בהתאם לכך, הוא אמון על הנחיית מנהלי בתי ספר, רכזי תקשוב, מורים ומדריכי תחומי דעת לשילוב התקשוב בתהליכי הוראה, למידה והערכה, וליישום כל תפוקות התכנית בהלימה למדיניות תכנית התקשוב. 
 • פיתוח מקצועי: מנחה את המנהל ורכז התקשוב בארגון ההשתלמות, ההדרכה וההתפתחות המקצועית של המורים בבית הספר.
 •  מעודד למידת עמיתים ושיתופיות בידע בין בתי הספר שבאחריותו. 
 •  מעדכן באופן שוטף את המנהל ורכז התקשוב בתכניות ובחומרי לימוד דיגיטליים שפותחו ברמה ארצית וברמה מחוזית
 • מוביל ומנחה מפגשי למידה )פנים אל פנים וברשת( בשיתוף מדריכים, מנהלים ורכזי תקשוב לשם קידום והערכה של תפוקות התכנית באשכול בתי הספר שבאחריותו
 • מתאם פעולות בין בעלי תפקידים (רכז תקשוב, מורים, מדריכים בתחומי הדעת) לשם יישום מיטבי של תכניות המקדמות את שילוב התקשוב בתחומי הדעת. 
 • מרכז את עבודת המדריכים בתחומי הדעת שבאשכול בתי הספר שבאחריותו ומדווח על הנתונים לפיקוח על התקשוב במחוז.
 • מעדכן את המנהלים ורכזי התקשוב במידע המופץ בחוזרי התקשוב מטעם המטה הארצי של התכנית.
 • מדריך האשכול מתפתח מקצועית בקורסי הפיתוח המקצועי שמפורטים בטבלה ובשיתוף עם מדריכי האשכול במחוז ומחוצה לו.

רכז תקשוב
רכז תקשוב בית ספרי הוא מתכלל כל תחום התקשוב בבית הספר. רכז התקשוב הוא מורה יוזם ומוביל שינוי פדגוגי בקרב הצוות החינוכי להטמעת תפיסה חינוכית עדכנית המנצלת את יתרונות התקשוב ונגזרת ממדיניות התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21. על הרכז ללמד תחום דעת בבית הספר, ולהיות בעל ניסיון מוכח בשילוב תקשוב בהוראה ובעל היכרות עם מגוון כלים מתוקשבים, סביבות למידה מתוקשבות ופורטל התוכן החינוכי, 
רכז תקשוב מתפתח מקצועית בקורסי הפיתוח המקצועי שמפורטים בטבלה ובשיתוף עם רכזי התקשוב במחוז.

בעלי תפקידים בתכנית
 1. מדריכי אשכול חדשים - ילמדו שני קורסים במהלך שנת הלימודים: הובלת תכנית התקשוב לבעלי תפקידים באופק חדש [1599] ובעוז לתמורה [4144] בהיקף של
  קורס נוסף של 30 שעות לבחירה מתוך רשימת הקורסים לבעלי תפקידים בתכנית התקשוב.
 2. מדריכי אשכול ממשיכים - ילמדו שני קורסים במהלך שנת הלימודים מתוך קורסי הבחירה לבעלי תפקידים בתכנית התקשוב – סך הכול 60 שעות.
 3. בעלי תפקידים (מדריכי אשכול ורכזי תקשוב) הנמצאים בדרגות הגבוהות 9-7 – ילמדו במוסדות האקדמיים המאושרים להפעלה תכנית תקשוב לבעלי תפקידים שנה א [1996] / בעלי תפקידים בתכנית התקשוב שנה ב [2322] או פיתוח תוכן דיגיטלי​.

רכזי תקשוב ממשיכים – ילמדו קורס בהיקף של 30 שעות מתוך הקורסים המוצעים לבעלי תפקידים בתכנית התקשוב.
רכזי תקשוב מתחילים – ילמדו שני קורסים בהיקף של 30 שעות מתוך הקורסים המוצעים לבעלי תפקידים בתכנית התקשוב – סך הכול 60 שעות שנתיות. 

   

​​​​​​
תאריך עדכון: 15/01/2017
 ​
​​​​​​​