נהלים להפעלת קורסים ללמידה מרחוק

להלן נוהל הפעלת קורסים בלמידה מרחוק בתקשוב או בתחומי דעת במסגרת מכרז למידה מרחוק וקורסים בתקשוב במסגרות אחרות. מוסדות וגופים אקדמיים המעוניינים להפעיל קורסים בלמידה מרחוק נדרשים לקבל אישור מצוות פיתוח מקצועי. מדובר בקורסים בתקשוב או בתחומי דעת במסגרת מכרז למידה מרחוק וקורסים בתקשוב במסגרות אחרות. בקשת האישור מצוות הפיתוח המקצועי תתבצע לאחר שלב הפיתוח הראשוני של הקורס כפי שיפורט להלן. יודגש כי הקורסים כפופים להנחיות אגף א' לפיתוח מקצועי  במשרד החינוך והנחיות אגף טכנולוגיות מידע.


שלבי הפעלת הקורסים בלמידה מרחוק

שימו לב! לפני תחילת התהליך מול צוות הפיתוח המקצועי – יש לשלוח בקשה לאישור תקציבי​ ליוסי בלטר מצוות למידה מרחוק, דוא"ל: yossibal@education.gov.il​.
לאחר קבלת האישור מיוסי בלטר או מעדי שטיין כהן – יש לפעול מול צוות הפיתוח המקצועי על פי ההנחיות המפורטות כאן.

שלב א – פיתוח  ראשוני של הקורס
 1. ​בחירת אוכלוסיית היעד – מורים וגננות באופק חדש / עוז לתמורה
 2. בחירת אופי הקורס – בתחום התקשוב או בתחום דעת
תנאים לפתיחת קורסים מקוונים (בלמידה מרחוק) בתחום התקשוב
 1. ​על הקורס להיות מושתת על אחד מהמתווים של הפיתוח המקצועי בתקשוב.
 2. פיתוח תוכני הקורס יתבצע על ידי:
 • תכלול מקצועי של הגוף המפתח בשיתוף עם צוות אגף טכנולוגיות מידע
 • מומחה תחום דעת במקרה הצורך
לתשומת לבכם! בכל המתווים של פיתוח מקצועי בתקשוב ישנה דרישה כי מרצי הקורס יהיו מורי מורים מאושרים בתכנית התקשוב לאותה שנה. מורי מורים הם מורים מצטיינים בתחומם אשר הוכשרו על ידי אגף טכנולוגיות מידע להעביר בצורה מיטבית את תוכני תכנית התקשוב של משרד החינוך. רשימת מורי המורים מפורטת בקטלוג החינוכי.

תנאים לפתיחת קורסים  מקוונים (בלמידה מרחוק) בתחומי דעת
 1. ​על הקורס להיות מושתת על מתווה בהתאם לתחום הדעת שלו​.
 2. פיתוח תוכני הקורס יתבצע על ידי:
 • מומחה תחום דעת מטעם מפמ"ר תחום הדעת 
 • ניהול ותכלול מקצועי של הגוף המפתח (מבצע הקורס) 
 • בשיתוף עם צוות הפיתוח המקצועי של אגף טכנולוגיות מידע
     3. בקורסים המתקיימים דרך מכרז למידה מרחוק ישנה דרישה כי 20% מתוכן הקורס וממטרותיו יהיו                  בתחום התקשוב. 

שלב ב – הגשת בקשה לקורס
 1. לאחר פיתוח ראשוני של הקורס יוגש לצוות הפיתוח המקצועי לחן גל, 
 2. טופס הבקשה יוגש לפחות 60 יום לפני מועד תחילת ההשתלמות.​ 
  יש למלא את כל חלקי הטופס. אין לה​​שאיר שדות ריקים, כולל חתימות (דוגמה לטופס מלא).

 3. ​​בקורס הכולל שיעורים א-סינכרוניים מגישים גם טופס של "נספח א-סינכרוני" לבדיקה ואישור. 
 4. ​שיעור א-סינכרוני הוא מטלה במסגרת הקורס אשר אינה קבועה בזמן מסוים או במפגש עם המרצה, והתלמיד יכול לבצעה בכל זמן שיבחר בכפוף ללוח הזמנים של הקורס.  

 5. הקורס מאושר. צוות הפיתוח המקצועי יבדוק את טופס הבקשה של הקורס ויחזיר ליוזם הקורס אחת מהתשובות הבאות: 
  • ​​​הקורס מאושר. 
  • דרושים תיקונים.
  • הקורס אינו מאושר.​
  אם דרושים תיקונים, יוחזר הטופס ליוזם הקורס, והוא יבצע תיקונים (בעזרת הגוף המבצע את הקורס) ויגיש שוב לאישור לצוות הפיתוח המקצועי לחן גל -  chenga@education.gov.il​​​
  אם הקורס אינו מאושר, לא ניתן לקיים את הקורס.

​משך זמן אישור הבקשה הכולל הוא בין שבוע לשישה שבועות. במקרים אחרים יידרשו תיקונים, ומשך זמן אישור הבקשה  יתארך. אין להתחיל את הקורס לפני קבלת אישור לבקשה
אין להבטיח לנרשמים גמול השתלמות ללא אישור.


שלב ג – הפעלת הקורס

נוהלי פתיחת הקורס
 1. יש להפעיל את הקורס אך ורק לאחר קבלת אישור וסמל יומן מענת נוימן – צוות הפיתוח המקצועי באגף טכנולוגיות מידע. 
 2. במקרה שהקורס  מתוקצב על ידי אגף טכנולוגיות מידע (קוד תקציבי מאפשר תשלום למרצה המתבצע על ידי מערכת עתיד), הפסגה / מוסדות אקדמיים צריכים לקבל מאגף טכנולוגיות מידע את הקוד התקציבי של הקורס על מנת לשייך לבקשה.
 3. אם יהיו שינויים בקורס מאז הגשת טופס הבקשה, כגון ביטול מפגשים, החלפת מרצה, שינוי המטלות או שינוי תוכן – יש ליידע את צוות הפיתוח המקצועי בשינויים.
 4. צוות הפיתוח המקצועי רשאי להיכנס לקורס על מנת לצפות בשיעורים ובהתנהלות הקורס.
ניהול הקורס
 1. ​במהלך הקורס יש לנהל יומן נוכחות ובדיקת מטלות. יש לנהל דוחות של שמות נרשמים ושמות משתתפים בכל מפגש ומפגש. 
 2. במפגשי פנים מול פנים יש להחתים את המשתתפים על נוכחות בכל מפגש ומפגש.
 3. במקרה שהקורס מתוקצב, יש להחתים את המרצים על טופס מרצה בפועל על מנת שיקבל את שכרו ולהעביר לגוף המקליד את היומן למערכת עתיד. 
שלב ד – סיום הקורס

30 יום מסיום הקורס יש לשלוח יומן נוכחות מלא, הכולל נוכחות, ציונים ושלוש עבודות לדוגמה בשפה העברית (גודל העבודות לא יעלה על 8MB והגרסה 97-2003) לגוף המקליד את היומן למערכת עתיד (דוגמה ליומן). 

יש לחכות לאישור סופי במערכת עתיד שהקורס הסתיים, ואז ניתן לצפות באישור הגמול (אם מדובר בקורס עם גמול) בפורטל עובדי ההוראה.


 תרשים נוהל פתיחת קורס:

​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 02/10/2019
 ​
​​​​​​​