קול קורא 10920 לתוכנית התקשוב החדשה 

במסגרת הרחבת תוכנית התקשוב משרד החינוך פרסם קול קורא ל"תקצוב בעלויות עבור הפעלת תוכנית התקשוב החדשה בבתי הספר משנת הלימודים תש"ף (10920) לצורך הגשת בקשות להצטרפות בתי ספר לתוכנית התקשוב החדשה.

הקול קורא ייסגר ביום א' כ"ה בתמוז תשע"ט, 28.7.19

תוכנית התקשוב נועדה לקדם פדגוגיה חדשנית בבתי הספר על ידי עידוד המורים לשילוב מושכל של עולמות תוכן, ספרים, כלים וסביבות דיגיטליים בתהליכי הוראה, למידה והערכה, ובכך להשביח את התהליכים הפדגוגיים והחינוכיים.  

התוכנית מפתחת אוריינות טכנולוגית דיגיטלית באמצעות מעטפת רחבה ועשירה של תוכניות, מיזמים, פעילויות מתוקשבות ומסגרות למידה חלופיות בגישת הלמידה מרחוק המשוחררת מכבלי זמן ומקום. 


כמו כן נועדה התוכנית לקדם ולהרחיב את היקף השימוש במערכות ניהול מתוקשבות מתקדמות עתירות טכנולוגיה כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת בית הספר לארגון מתוקשב ברמה גבוהה.
מיקוד הפעילות בבתי ספר יהיה בשלושה תחומים:​
  1. פיתוח אוריינות טכנולוגית דיגיטלית בקרב לומדים – דגש על טיפוח לומדים עצמאיים, תהליכי חקר, מעטפת רחבה ועשירה של מיזמים, פעילויות מתוקשבות ומסגרות למידה חלופיות בגישת הלמידה מרחוק שאינה תלויה בזמן ובמקום.

  2. השבחת תהליכי הוראה, למידה והערכה בסביבות דיגיטליות – קידום פרקטיקות הוראה ולמידה באמצעות הקניית ידע ומיומנויות טכנו-פדגוגיות המעודדות שילוב מושכל של עולמות תוכן, ספרים, כלים וסביבות למידה עתירות טכנולוגיה.

  3. הפיכת בתי הספר לארגונים מתוקשבים – קידום והרחבת היקף השימוש במערכות ניהול מתוקשבות מתקדמות עתירות טכנולוגיה כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת בית הספר לארגון מתוקשב ברמה גבוהה.

בתי הספר שייבחרו יקבלו: 

"חבילת תמיכה" ממשרד החינוך לצורך קידום תחומים אלו – כיתות אם מתוקשבות לפי הפירוט בנספח 2 בקריטריונים, הקמת רשת תקשורת בית ספרית לתיאור מפורט של חבילת התמיכה ראה קול קורא.

פיתוח מקצועי והדרכה  – הרחבת ידע המורים בתחום הטכנולוגיה הלימודית והאוריינות הדיגיטלית לצורך תפקוד מושכל ויעיל בסביבות המתוקשבות. הליווי והסיוע לבתי הספר ייעשו במתכונת שלושה מעגלי תמיכה: פרסום מידע מקיף בענן החינוכי, מוקד תמיכה טלפוני, הדרכה פרטנית בבית הספר, לפי הצורך.

כל אלו יאפשרו שילוב התכנים ותוכניות הלימודים המתוקשבים בצורה יעילה, טובה ואפקטיבית יותר לרווחת התלמידים והמורים וגם קידום והרחבת היקף השימוש במערכות ניהול מתוקשבות מתקדמות ותכנים לימודיים מתוקשבים אחרים כדי להפוך את בית הספר לארגון מתוקשב ברמה גבוהה יותר.

שלבי ביצוע:

3. השלמת מסמכים – השלמת מסמכים במערכת המרכב"ה  
4. מכתבים למנהלי בתי הספר והבעלויות/רשויות על אישור הצטרפותם 
5. מימוש ההקצבות להצטיידות – ראו המסמכים המצורפים:

     תמיכה והדרכה:

תמיכה תפעולית – בכל שאלה על אודות התהליך ניתן לפנות למוקד התמיכה של הענן החינוכי 
בטלפון .03-6906600 

תמיכה פדגוגית – להתייעצות בנוגע להתאמת התוכן הדיגיטלי לצורכי בית הספר ניתן לפנות למפקח/למדריך התקשוב המחוזי​.
 
לעזרה ותמיכה בכל הנוגע למימוש ההקצבות להצטיידות – ניתן ליצור קשר עם מנחם אהרונוב ממוקד הבקרה בטלפון 02-5603810, דוא"ל menachemah@sapak.education.gov.il​

לשאלות ובירורים בנושא מערכת מרכב"ה ניתן לפנות למר דוד חתמוף  davidha2@education.gov.il​ טל' 02-5603364

יש לציין: מס' קול קורא; מס' פנייה במרכב"ה; סמל מוסד; שם מוסד; את הבירור/השאלה הנדרשים. 
להנחיות פדגוגיות יש לפנות למפקחי/ממוני התקשוב המחוזיים.

 
המסמכים הרלוונטיים:

  הצטרפות בתי ספר לתוכנית התקשוב החדשה בגישת הענן החינוכי לשנת הלימודים תשע"ט

 שאלון אינטרנט שימלא מנהל בית הספר (בנמל"ה) – שם משתמש לכניסה לשאלון הוא סמל המוסד. 

​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 22/07/2019
 ​
​​​​​​​