שאלות ותשובות לקול קורא 6690 – הפעלת תכנית תכנות ורובוטיקה בבתי ספר יסודיים בתכנית התקשוב

שאלה: מדוע לוח הזמנים כה צפוף ולחוץ? 
תשובה: לוח הזמנים נועד להבטיח שהציוד הנדרש לרכישה והתקנה אכן יירכש, יותקן ויפעל כבר עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ביום 1 ספטמבר 2017. 


שאלה: איך יועברו שעות התקן לבתי הספר? 
תשובה: שעות התקן יועברו ישירות לבתי ספר על ידי אגף אמח"י ( ארגון מוסדות חינוך אשר במינהל  הפדגוגי במשרד החינוך) במהלך החודשים הקרובים.

שאלה: אילו סוגי רובוטים ניתן לרכוש?
תשובה: דגמי רובוטים העומדים בתנאים ובדרישות המפורטים נספח 1 בקריטריונים אשר בקישור זה. 
ניתן לקבל שמות דגמים מאושרים אצל מנחם אהרונוב ממוקד הבקרה 7762935 03 ובדוא"ל   menachema@taldor.co.il וכך אצל אביב אייזנר מאגף טכנולוגיות מידע בדוא"ל  avivai@education.gov.il 


שאלה: היכן ניתן לקרוא על התוכנית לרובוטיקה ותכנות?
תשובה: ישנו דף מידע מיוחד באתר הענן החינוכי של משרד החינוך בקישור זה. 

שאלה: אל מי פונים וכיצד על מנת לאשר את הרובוטים המתאימים לרכישה?
תשובה: פונים דרך רפרנט התכנית בבקרה מר מנחם אהרונוב בפרטים אשר צוינו למעלה. מנחם יעביר הפרטים אל צוות מומחים ייעודי ברשותו של המפקח על האלקטרוניקה מר שלומי אחנין ויחזיר תשובות ברורות בתוך שבוע.

שאלה: היכן ניתן למצוא מידע על התכנית אשר פורסמה, קריטריונים, קול קורא, חוברת הנחיות למימוש הקצבות ופרטים נוספים לגבי תכני התכנית ומרכיביה?
תשובה: בדף מידע מיוחד אשר הוקם לצורך העניין באתר הענן החינוכי בקישור זה. 

שאלה: האם ניתן לקבל מידע בנוגע לפיילוט אשר בוצע בנושא בשנים האחרונות? 
תשובה: ניתן לפנות אל גב' זוהר גולן באגף טכנולוגיות מידע בהקשר זה. אנשי קשר של האגף וצוות הענן החינוכי בקישור זה. 

שאלה: מהי המשמעות של תמיכה פדגוגית להדרכה והשתלמויות? האם כספי הרשות יממנו את ההדרכה? 
תשובה: תמיכה פדגוגית היא ההדרכה הפדגוגית הניתנת לבתי הספר על ידי מדריכים, מטמיעים והשתלמויות. מרכיבים אלו יופעלו ישירות על ידי המשרד באמצעות ספקים ובמימונו. כאשר יסוכמו דרכיי הפעלת של נושאים אלו, ישלחו אליכם הודעות מתאימות. 

 
שאלה: מה מספר הטלפון של מוקד התמיכה לענן החינוכי? 
תשובה: מספר הטלפון של התמיכה: 03-6906600.
 
שאלה: מי יכול להגיש בקשה על פי קול קורא של תכנית מדעי המחשב ורובוטיקה?
תשובה: בתי ספר יסודיים בתכנית התקשוב מכיתות ד.
נא שימו לב! את הבקשות יש להגיש רק על ידי הבעלות של בית הספר בהתאם להנחיות בקול קורא.
 
שאלה: האם התקציב המועבר מיועד לבתי ספר מסוימים?
תשובה: כן. על כן חובה לציין בבקשה במערכת מרכב"ה את השמות וקודי המוסד של בתי ספר המיועדים להשתלב בתכנית.
 
שאלה: האם התכנית היא חד-שנתית או רב-שנתית?
תשובה: התכנית היא רב-שנתית. בשנת ההפעלה הראשונה ישתתפו תלמידי כיתות ד בלבד, והתכנית תורחב בשנים שלאחר מכן עד כיתה ו. בכל שנה יצא קול קורא מעודכן ובהתאם לתקציבים הניתנים על ידי משרד החינוך.
 
שאלה: אם הבעלות אינה מוכנה להשקיע בתכנית, ובית ספר בניהול עצמי מוכן להשקיע את הכסף – איך מתבצע התהליך?
תשובה: את הבקשות במרכב"ה יכולה להגיש אך ורק הבעלות של בית הספר ולא בית הספר עצמו. ללא בקשת הבעלות במרכב"ה לא ניתן לצרף בית ספר לתכנית, ולכן על הבעלות אשר מגישה את הבקשה במרכב"ה לקחת אחריות להעמדת המימון המקביל הנדרש.
 
שאלה: מהי האחריות של הבעלות בהפעלת התכנית?
תשובה: הבעלות מתחייבת לעמידה במימון מקביל בשיעורים שבין 5% ל-50% בהתאם למדד של היישוב שבו נמצא בית הספר.
על הבעלות לרכוש את ערכות הרובוטים בהתאם לתקציב שניתן.
 
שאלה: מהי האחריות של בית הספר בהפעלת התכנית? מצורף קישור להנחיות לבתי הספר
תשובה: 
  • מינוי רכז תקשוב ו/או מורה מוביל שילמדו מדעי המחשב ורובוטיקה בכיתות ד במסגרת הפעילות בתכנית.
  • הקצאה של 2 ש"ש מתקן שעות בית הספר להוראת מדעי המחשב ותוספת של 2 ש"ש שיעביר משרד החינוך עבור הוראת הרובוטיקה בכיתות ד הנבחרות ללימוד התכנית (כל תלמיד מקבל 2 ש"ש ללימוד מדעי המחשב ורובוטיקה). כל כיתה מתחלקת לשתי קבוצות לימוד – כל קבוצה תכלול עד 20 תלמידים (כל קבוצה לומדת בכל מחצית מדעי המחשב או רובוטיקה, ובמחצית הקבוצות יתחלפו ביניהן).
  • שיבוץ המורים שנבחרו ללמד מדעי המחשב ורובוטיקה במערכת השעות הבית ספרית.
  • הקצאת כיתת/מעבדת מחשבים המצוידת בעמדת מורה מקוונת, ובה מחשב מורה, מקרן וחיבור קווי לאינטרנט ללימוד המקצוע מדעי המחשב ורובוטיקה. יש לדאוג לארון ננעל לאחסון ציוד הרובוטיקה.
שאלה: מהי חבילת תמיכה של משרד החינוך? 
תשובה:
  • ערכות רובוטיות הכוללות תוכנה מוסדית עבור בית ספר, ערכת משימות ועזרים לתלמידים.
  • תכנית הטמעה בשלושה מעגלים (מידע ברשת בענן החינוכי, סיוע טלפוני באמצעות המינהלת, מפגשים עם מדריכים פנים מול פנים, על פי צורך) לליווי רכזי התקשוב ומורים המשתתפים בתכנית.
  • לכל כיתה הקצאת2  ש"ש ממשרד החינוך לתקן שעות בית הספר ללימוד רובוטיקה במקביל ל-2 ש"ש שמקצה בית ספר ללימוד מדעי המחשב.
שאלה: כיצד מבוצע הרכש על ידי הבעלויות? מצורף קישור לחוברת הנחיות למימוש ההקצבות להצטיידות
תשובה: את רכש הציוד יש לבצע על פי מכרזים קיימים אשר אושרו ברשויות/בעלויות על פי חוק חובת המכרזים ומאפשרים לרשויות/בעלויות לרכוש את הציוד הנדרש או לחלופין ציוד באותה רמה טכנולוגית, וזאת בהתאם להנחיות שמופיעות בחוברת ההנחיות שהופצה לרשויות/הבעלויות.
 
שאלה: האם ניתן להכניס לתכנית יותר משתי כיתות? 
תשובה: התכנית מתוקצבת למקסימום שתי כיתות ד, אך בית ספר שמעוניין להכניס לתכנית כיתות נוספות בשכבת כיתות ד יכול לעשות זאת. עלות הכיתות הנוספות תמומן מתקציב בית הספר או הבעלות.
 
שאלה: האם קיימת תכנית לימודים מסודרת? מצורף קישור לתכנית הלימודים.
תשובה: כן. קיימת תכנית לימודים שנכתבה על ידי ועדת מקצוע למדעי המחשב של משרד החינוך כתכנית העמקה, ובמסגרתה יילמדו ויוקנו נושאי מדעי המחשב והרובוטיקה בבתי ספר יסודיים.
 
שאלה: אילו מורים ילמדו את התכנית? 
תשובה: רכז תקשוב ו/או מורה מוביל שעברו הכשרה מקצועית בתחום.
 
שאלה: איזו הכשרה צריכים לעבור המורים? 
תשובה: הכשרת המורים תהיה בהתאם להנחיות בנוגע לפיתוח המקצועי המופיעות באתר "הענן החינוכי" של משרד החינוך.‎ מורה המלמד מדעי המחשב ו/או רובוטיקה יוכשר בהיקף של 60 ש' (30 ש' לימוד בנושא מדעי המחשב ואלגוריתמיקה על פי מתווה 3531 ו-30 ש' לימוד בנושא רובוטיקה, טכנולוגיה רב-תחומית, על פי מתווה 3532).
 
שאלה: האם התחייבות הרשות היא לשנה אחת או שהצטרפות לקול קורא הקרוב כוללת התחייבות של הרשות להמשך?
תשובה: ההצטיידות היא חד-פעמית, כפי שכתוב בקריטריונים, כך שתוקפה לשנה אחת בלבד. 
עם זאת המשך התכנית בשנים הבאות ידרוש פרסום קול קורא נוסף.
 
שאלה: מה מספר הקול קורא במרכב"ה לשנה"ל תשע"ז?
תשובה: מספר הקול קורא במרכב"ה 6692.
 
 
שאלה: האם בית הספר צריך להקצות שעות בשנת הלימודים תשע"ז? 
תשובה : לא. שנת הלימודים תשע"ז מיועדת להיערכות בית הספר והכשרות של המורים שילמדו בתכנית. הפעלת התכנית תחל בשנה"ל תשע"ח בבתי הספר בכיתות ד.
 

שאלות להפעלה טכנית
 
שאלה: מה הציוד הטכנולוגי הדרוש להפעלת התכנית?
תשובה: ללימוד התכנית על בית הספר להכין כיתת/מעבדת מחשבים המצוידת בעמדת מורה מקוונת, ובה מחשב מורה, מקרן וחיבור קווי לאינטרנט ללימוד המקצוע מדעי המחשב ורובוטיקה. יש לדאוג לארון ננעל לאחסון ציוד הרובוטיקה.
 
שאלה: באיזו תוכנה משתמשים ללימוד מדעי המחשב?
תשובה: משתמשים בתוכנת Scratch (סקראץ'). 
 
שאלה: האם התוכנה עולה כסף והיכן ניתן למצוא אותה?
תשובה: התוכנה חינמית, ממשק Online שבקישור הבא.
 
שאלה: האם יש גם גרסה לתוכנה שאינה דורשת חיבור לאינטרנט?
תשובה: כן ישנה גרסת Offline שניתן להוריד בקישור​ הבא. 
 
שאלה: אילו רובוטים ישמשו ללימוד רובוטיקה?
תשובה: הרובוטים שיירכשו על ידי הרשות לבית הספר בהתאם למפרט בנספח 1: תיאור מפרט טכני לרובוט.

לשאלות והבהרות נוספות בנושאים פדגוגיים – יש לפנות למפקחי/מדריכי התקשוב המחוזיים​.
לשאלות בנושאים טכניים – ניתן לפנות למוקד התמיכה של הענן החינוכי בטלפון 03-6906600.

תאריך עדכון: 15/03/2017
 ​
​​​​​​​