שאלות ותשובות כלליות לכל ארבעת הקולות קוראים


שאלה: האם יש לבצע את כל התקציב אשר הוקצב או להוריד ממנו מראש את חלק הרשות / בעלות? 
תשובה: יש לבצע את כל התקציב אשר תוקצב על פי ההודעה התקציבית אשר נשלחה לכל קול קורא בראשית 20177. מרכיב ההשתתפות ינוכה לאחר שישולם דו"ח הביצוע באמצעות מערכת מיתר (סעיף 607). ​

שאלה: האם הקיזוז חד פעמי? 
תשובה: הקיזוז על ההקצבות חד פעמי רק לאחר שמבוצע תשלום לבעלות. הקיזוז יבוצע על פי הסכום  ששלום (כל התקציב או חלקו). הקיזוז על תשלומים שוטפים יבוצע באופן שוטף כפי שיפורט בהמשך. למשל אם תוקצבו 400 אלף ₪ ושם שולמו בפעם אחת יבוצע קיזוז על כל 400 אלף ₪ לאחר שהתשלום יועבר לבעלות. אם ישולמו שני דוחות ביצוע בגובה 200 אלף ₪ כל אחד יבוצעו שני קיזוזים לפי גובה של 200 אלף ₪.

שאלה: ממתי יופעלו התשלומים השוטפים? 
תשובה: לאחר שיוחל בהפעלתם (רובם – לא לפני ראשית תשע"ח) הודעה מקדימה על כך תשלח בהמשך. 

שאלה: איך מקוזז חלק ההשתתפות של הבעלות בשלומים השוטפים? 
תשובה: הקיזוז יבוצע החל מהפעלת / מתן השרות ובאופן שוטף כל חודש.

שאלה: מה גובה ההשתתפות של כל רשות בעלות?
תשובה: בין 5 אחוז ל 50 אחוז על פי המדד החברתי כלכלי של כל רשות התחייבות הרשות או הבעלות והיא  תנאי סף לקבלת ההקצבה כנגד כל סכום בו נתקצב את בית הספר: בכסף ו/או שווה כסף.

שאלה: מה קורה עם בתי ספר של בעלויות על פי איזה מדד הם מחויבים?
תשובה: על פי המדד חברתי כלכלי של הישוב אשר על אדמתו נמצא בית הספר וכפי שכבתנו בקריטריונים.

שאלה: האם יתכן שתוקצב בית ספר שהוגש לקול קורא שלא על ידי הבעלות שלו? למשל, בית ספר אשר הוגש לקול קורא ע"י רשות מקומית, אך אינו נמצא בבעלותה?
תשובה: לא. אין מצב כזה. במסגרת בדיקת תנאי הסף נבדקו כל הבעלויות של בתי הספר ובקשות אשר  נמצא שהוגשו שלא על ידי הבעלות של בית הספר כפי שרשומה בקבצי משרד החינוך נפסלו על הסף.

שאלה: איך מבוצעים הקיזוזים?
תשובה: בסעיף 607 במיתר 11 נגררות. נגררות 1 עד 10 מיועדות לקיזוז תשלומים שוטפים. נגררת 11  מיועדת לביצוע קיזוזים עבור הקצבות חד פעמיות להצטיידות.  

שאלה: מדוע משתמשים במדד חברתי כלכלי משנת 2008-9 ולא במדד המעודכן יותר של 2013? 
תשובה: מאחר ומדד 2013 לא שלם וטרם הושלם וזאת על פי הנחיה מפורשת של מנכ"ל משרד הפנים.

שאלה: האם התקציב והשירותים הנלווים מועברים "פר בית ספר"?
תשובה: כן. כל התקציבים והשירותים אשר יועברו הם "פר בית ספר".

שאלה: האם יש למשרד הנחיות בתחום הבטיחות וההשלכות הבריאותיות בנוגע לשילוב ציוד תקשורת ומחשבים בבתי הספר? 
 תשובה: כן. בדף מיוחד אשר הוקדש לנושא חשוב זה אשר נמצא בקישור זה.
 
שאלה: היכן ניתן למצוא מידע בנוגע לדרכי ביצוע רכש כולל מכרזים ומפרטי ציוד? ציוד תקשורת? 
תשובה: מידע בנוגע לדרכי ביצוע רכש כולל מכרזים וקישורים אליהם ניתן למצוא בקישור זה

שאלה: האם מתוקצב רכז תקשוב בית ספרי?
תשובה: לא. רכז כזה מתוקצב במסגרת הסכמי שכר. גמול הרכז מתוקצב במסגרת התשלומים השוטפים  לבתי הספר בתכנית התקשוב ולהם בלבד. למען הסר ספק, במסגרת הקולות הקוראים לא יתוקצב גמול כזה. 
 

תאריך עדכון: 16/03/2017
 ​
​​​​​​​