שאלות ותשובות קולות קוראים


להלן שאלות ותשובות קולות קוראים מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע תשע"ז ואילך.
  • ​קול קורא 6807 – צרוף חטיבות עליונות לתכנית התקשוב תשע"ז ואילך 
  • קול קורא 6808 – צרוף מרכזי מחוננים  לתכנית התקשוב תשע"ז ואילך
  • קול קורא 6690 – הפעלת תכנית תכנות ורובוטיקה בבתי ספר יסודיים בתכנית התקשוב
  • קול קורא 6692 – תמיכה בבתי ספר המשלבים אמצעי קצה לתלמידים 

שאלות כלליות לכל ארבעת ה"קולות קוראים" 

שאלה: האם יש לבצע את כל התקציב אשר הוקצב או להוריד ממנו מראש את חלק הרשות / בעלות ? 
תשובה: יש לבצע את כל התקציב אשר תוקצב על פי ההודעה התקציבית אשר נשלחה לכל קול קורא בראשית 2017. מרכיב ההשתתפות ינוכה לאחר שישולם דו"ח הביצוע באמצעות מערכת מיתר (סעיף 607). 

שאלה: האם הקיזוז חד פעמי? 
תשובה: הקיזוז על ההקצבות חד פעמי רק לאחר שמבוצע תשלום לבעלות . הקיזוז יבוצע על פי הסכום ששלום ( כל התקציב או חלקו ) . הקיזוז על תשלומים שוטפים יבוצע באופן שוטף כפי שיפורט בהמשך. למשל אם תוקצבו 400 אלף ₪ ושם שולמו בפעם אחת יבוצע קיזוז על כל 400 אלף ₪ לאחר שהתשלום יועבר לבעלות. אם ישולמו שני דוחות ביצוע בגובה 200 אלף ₪ כל אחד יבוצעו שני קיזוזים לפי גובה של 200 אלף ₪.

שאלה: ממתי יופעלו התשלומים השוטפים? 
תשובה: לאחר שיוחל בהפעלתם ( רובם – לא לפני ראשית תשע"ח ) הודעה מקדימה על כך תשלח בהמשך. 

שאלה: איך מקוזז חלק ההשתתפות של הבעלות בשלומים השוטפים? 
תשובה: הקיזוז יבוצע החל מהפעלת / מתן השרות ובאופן שוטף כל חודש.

שאלה: מה גובה ההשתתפות של כל רשות בעלות?
תשובה: בין 5 אחוז ל 50 אחוז על פי המדד החברתי כלכלי של כל רשות התחייבות הרשות או הבעלות והיא תנאי סף לקבלת ההקצבה כנגד כל סכום בו נתקצב את בית הספר : בכסף ו/או שווה כסף.

שאלה: מה קורה עם בתי ספר של בעלויות על פי איזה מדד הם מחויבים?
תשובה: על פי המדד חברתי כלכלי של הישוב אשר על אדמתו נמצא בית הספר וכפי שכבתנו בקריטריונים.

שאלה: האם יתכן שתוקצב בית ספר שהוגש לקול קורא שלא על ידי הבעלות שלו? למשל, בית ספר אשר הוגש לקול קורא ע"י רשות מקומית, אך אינו נמצא בבעלותה?
תשובה: לא. אין מצב כזה.  במסגרת בדיקת תנאי הסף נבדקו כל הבעלויות של בתי הספר ובקשות אשר נמצא שהוגשו שלא על ידי הבעלות של בית הספר כפי שרשומה בקבצי משרד החינוך נפסלו על הסף.

שאלה: איך מבוצעים הקיזוזים?
תשובה: בסעיף 607 במיתר 11 נגררות. נגררות 1 עד 10 מיועדות לקיזוז תשלומים שוטפים. נגררת 11 מיועדת לביצוע קיזוזים עבור הקצבות חד פעמיות להצטיידות.  

שאלה: מדוע משתמשים במדד חברתי כלכלי משנת 2008-9 ולא במדד המעודכן יותר של 2013 ? 
תשובה: מאחר ומדד 2013 לא שלם וטרם הושלם וזאת על פי הנחיה מפורשת של מנכ"ל משרד הפנים.

שאלה: האם התקציב והשירותים הנלווים מועברים "פר בית ספר"?
תשובה: כן. כל התקציבים והשירותים אשר יועברו הם "פר בית ספר".

שאלה: האם יש למשרד הנחיות בתחום הבטיחות וההשלכות הבריאותיות בנוגע לשילוב ציוד תקשורת ומחשבים בבתי הספר ? 
 תשובה: כן. בדף מיוחד אשר הוקדש לנושא חשוב זה אשר נמצא בקישור זה.
 
שאלה: היכן ניתן למצוא מידע בנוגע לדרכי ביצוע רכש כולל מכרזים ומפרטי ציוד? ציוד תקשורת ? 
תשובה: מידע בנוגע לדרכי ביצוע רכש כולל מכרזים וקישורים אליהם ניתן למצוא בקישור זה

שאלה: האם מתוקצב רכז תקשוב בית ספרי?
תשובה: לא. רכז כזה מתוקצב במסגרת הסכמי שכר. גמול הרכז מתוקצב במסגרת התשלומים השוטפים לבתי הספר בתכנית התקשוב ולהם בלבד. למען הסר ספק, במסגרת הקולות הקוראים לא יתוקצב גמול כזה. 

קול קורא 6807 – צרוף חטיבות עליונות לתכנית התקשוב תשע"ז ואילך 

שאלה: האם מרכיב טכנאי בית ספרי ומרכיב תחזוקת מחשבים מתוקצבים במסגרת התכנית ? 
תשובה: מרכיב טכנאי בית ספרי מתוקצב במסגרת שכ"ל ( עיוני ו/או טכנולוגי ) ולכן לא מתוקצב. מרכיב התחזוקה לא נכלל בסל שרותי התמיכה המתוקצבים. שני אלו הינם באחריות הבעלות אשר התחיבה לבצעם ולהפעילם כתנאי סף להצטרפות לתכנית. בכוונתנו לבדוק ששני אלו מתקיימים בהמשך.  

שאלה: מדוע לוח הזמנים כה צפוף ולחוץ? 
תשובה: לוח הזמנים נועד להבטיח שהציוד הנדרש לרכישה והתקנה אכן יירכש, יותקן ויפעל כבר עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ביום 1 ספט' 2017.  

שאלה: איזה ציוד קצה לתלמידים כדאי להעדיף לרכוש?
תשובה: ניתן לרשות מחשבים ניידים או טאבלטים. טאבלטים זולים יותר אך הבלאי שלהם גבוה הרבה יותר וקשה לכתוב עליהם מסמכים ארוכים . יש לקחת מרכיבים אלו בחשבון. 

שאלה: מה המדיניות לגבי עגלת הטענה? 
תשובה: ממליצים בחום לרכוש כזו על מנת שתאפשר הטענה מרכזית, שיטתית ומסודרת של כל אמצעי הקצה במרכז. 

שאלה: היכן ניתן למצוא מידע על התכנית אשר פורסמה, קריטריונים, קול קורא ופרטים נוספים לגבי תכני התכנית ומרכיביה?
תשובה: בדף מידע מיוחד אשר הוקם לצורך העניין באתר הענן החינוכי ואשר כולל גם מידע על התכניות הפדגוגיות הכלולות בתכנית זו. כל אלו בקישור זה

שאלה: האם הציוד קצה שיירכש יהיה אישי לכל תלמיד או שוב עגלת ניידים?
תשובה: רכישת אמצעי קצה לתלמידים על פי שיקול הרשות/ בעלות והם לשימושם של התלמידים במהלך הלימודים (בבית הספר ובבית). 

שאלה: העירייה / בעלות  מתכוונת להשלים באופן עצמאי את רכישת אמצעי הקצה לתלמידים, האם הוצאותינו במסגרת זו יכולה להיחשב לנו כהשתתפות הרשות?
תשובה: לא. אלא אם כן יתקיימו כל שלושת התנאים הבאים: 
             א.  הרכז חלק מתכנית של בבית הספר בתחום אמצעי הקצה 
             ב.  רק אם יוגשו חשבוניות רכש מתאימות בדוח הביצוע 
             ג.   בתנאי שהרכז בוצע החל מינואר 2017 ואילך. 

שאלה: מהי המשמעות של תמיכה פדגוגית להדרכה והשתלמויות? האם כספי הרשות יממנו את ההדרכה? 
תשובה: תמיכה פדגוגית היא ההדרכה הפדגוגית הניתנת לבתי הספר על ידי מדריכים, מטמיעים והשתלמויות. מרכיבים אלו יופעלו ישירות על ידי המשרד באמצעות ספקים ובמימונו. כאשר יסוכמו דרכי הפעלת של נושאים אלו , ישלחו אליכם הודעות מתאימות.  

שאלה: האם ניתן לנייד תקציב בין הסעיפים?
תשובה: רק במקרים מיוחדים ובאישור מראש של מוקד הבקרה. ללא אישור מראש לא תאושר ההזמנה ולא יאושר דו"ח הביצוע. 

שאלה: האם יש דגש מיוחד ברכש? 
תשובה: כן על רכישת אמצעי קצה במחצית מתקציב הרכש.

שאלה: דגשים חשובים נוספים ברכש? 
תשובה: כן. מתן עדיפות לבנית רשת תקשורת פנים בית ספרית כולל ארונות תקשורת, נתבים ומפצלים אשר יאפשרו גלישה יעלה לתלמידים ומורים.


קול קורא 6808 – צרוף מרכזי מחוננים  לתכנית התקשוב תשע"ז ואילך

שאלה: מי היה זכאי לקבל התמיכה?
תשובה: בעלות על מרכז מחוננים אשר הגישה בקשה במרכבה ומנהל המרכז מילא השאלון הנדרש ממנו כראוי.

שאלה: היכן ניתן למצוא את רשימת מרכזי המחוננים? 
תשובה: באתר האגף למחוננים במשרד החינוך בקישור זה

שאלה: מדוע לוח הזמנים כה צפוף ולחוץ? 
תשובה: לוח הזמנים נועד להבטיח שהציוד הנדרש לרכישה והתקנה אכן יירכש, יותקן ויפעל כבר עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ביום 1 ספט' 2017.  

שאלה: האם הציוד קצה שיירכש יהיה אישי לכל תלמיד או עגלת אמצעי קצה עם מחשבים ניידים?
תשובה: רכישת אמצעי קצה לתלמידים על פי שיקול הרשות/ בעלות והם לשימושם של התלמידים במהלך הלימודים במרכז.  

שאלה: איזה ציוד קצה לתלמידים כדאי להעדיף לרכוש?
תשובה: ניתן לרשות מחשבים ניידים או טאבלטים. טאבלטים זולים יותר אך הבלאי שלהם גבוה הרבה יותר וקשה לכתוב עליהם מסמכים ארוכים . יש לקחת מרכיבים אלו בחשבון. 

שאלה: מה המדיניות לגבי עגלת הטענה? 
תשובה: ממליצים בחום לרכוש כזו על מנת שתאפשר הטענה מרכזית, שיטתית ומסודרת של כל אמצעי הקצה במרכז. 

שאלה: היכן ניתן למצוא מידע על התכנית אשר פורסמה, קריטריונים, קול קורא, חוברת הנחיות למימוש הקצבות  ופרטים נוספים לגבי תכני התכנית ומרכיביה?
תשובה: בדף מידע מיוחד אשר הוקם לצורך העניין באתר הענן החינוכי בקישור זה

שאלה: העירייה / בעלות  מתכוונת להשלים באופן עצמאי את רכישת אמצעי הקצה לתלמידים, האם הוצאותינו במסגרת זו יכולה להיחשב לנו כהשתתפות הרשות?
תשובה: לא. אלא אם כן יתקיימו כל שלושת התנאים הבאים: 
            א.  הרכז חלק מתכנית של בבית הספר בתחום אמצעי הקצה. 
            ב.  רק אם יוגשו חשבוניות רכש מתאימות בדוח הביצוע. 
            ג.  בתנאי שהרכז בוצע החל מינואר 2017 ואילך.
 
שאלה: מהי המשמעות של תמיכה פדגוגית להדרכה והשתלמויות? האם כספי הרשות יממנו את ההדרכה? 
תשובה: תמיכה פדגוגית היא ההדרכה הפדגוגית הניתנת לבתי הספר על ידי מדריכים, מטמיעים והשתלמויות. מרכיבים אלו יופעלו ישירות על ידי המשרד באמצעות ספקים ובמימונו. כאשר יסוכמו דרכי הפעלת של נושאים אלו , ישלחו אליכם הודעות מתאימות.  

שאלה: האם ניתן לנייד תקציב בין הסעיפים?
תשובה: רק במקרים מיוחדים ובאישור מראש של מוקד הבקרה. ללא אישור מראש לא תאושר ההזמנה ולא יאושר דו"ח הביצוע. 

שאלה: האם יש דגש מיוחד ברכש? 
תשובה: כן על רכישת אמצעי קצה ב- 45% מתקציב הרכש.

שאלה: דגשים חשובים נוספים ברכש? 
תשובה: כן. מתן עדיפות לבנית רשת תקשורת פנים בית ספרית כולל ארונות תקשורת, נתבים ומפצלים אשר יאפשרו גלישה יעלה לתלמידים ומורים.

קול קורא 6690 – הפעלת תכנית תכנות ורובוטיקה בבתי ספר יסודיים בתכנית התקשוב
 
שאלה: מדוע לוח הזמנים כה צפוף ולחוץ? 
תשובה: לוח הזמנים נועד להבטיח שהציוד הנדרש לרכישה והתקנה אכן יירכש, יותקן ויפעל כבר עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ביום 1 ספט' 2017.  

שאלה: איך יועברו שעות התקן לבתי הספר? 
תשובה: שעות התקן יועברו ישירות לבתי ספר על ידי אגף אמח"י ( ארגון מוסדות חינוך אשר במינהל הפדגוגי במשרד החינוך) במהלך החודשים הקרובים.

שאלה: איזה סוגי רובוטים ניתן לרכוש?
תשובה: דגמי רובוטים העומדים בתנאי נספח 1 בקריטריונים אשר בקישור זה. ניתן לקבל שמות דגמים מאושרים אצל מנחם אהרונוב ממוקד הבקרה 7762935- 03 ובדוא"ל  menachema@taldor.co.il וכך אצל אביב אייזנר מאגף טכנולוגיות מידע בדוא"ל avivai@education.gov.il 

שאלה: היכן ניתן לקרוא על התוכנית לרובוטיקה ותכנות?
תשובה: ישנו דף מידע מיוחד באתר הענן החינוכי של משרד החינוך בקישור זה

שאלה: אל מי פונים וכיצד על מנת לאשר את הרובוטים המתאימים לרכישה?
תשובה: פונים דרך רפרנט התכנית בבקרה מר מנחם אהרונוב בפרטים אשר צוינו למעלה. מנחם יעביר הפרטים אל צוות מומחים ייעודי ברשותו של המפקח על האלקטרוניקה מר שלומי אחנין ויחזיר תשובות ברורות בתוך שבוע.

שאלה: היכן ניתן למצוא מידע על התכנית אשר פורסמה, קריטריונים, קול קורא, חוברת הנחיות למימוש הקצבות ופרטים נוספים לגבי תכני התכנית ומרכיביה?
תשובה: בדף מידע מיוחד אשר הוקם לצורך העניין באתר הענן החינוכי בקישור זה

שאלה: האם ניתן לקבל מידע בנוגע לפיילוט אשר בוצע בנושא בשנים האחרונות? 
תשובה: ניתן לפנות אל גב' זוהר גולן באגף טכנולוגיות מידע בהקשר זה. אנשי קשר של האגף וצוות הענן החינוכי בקישור זה

שאלה: מהי המשמעות של תמיכה פדגוגית להדרכה והשתלמויות? האם כספי הרשות יממנו את ההדרכה? 
תשובה: תמיכה פדגוגית היא ההדרכה הפדגוגית הניתנת לבתי הספר על ידי מדריכים, מטמיעים והשתלמויות. מרכיבים אלו יופעלו ישירות על ידי המשרד באמצעות ספקים ובמימונו. כאשר יסוכמו דרכי הפעלת של נושאים אלו, ישלחו אליכם הודעות מתאימות.  


קול קורא 6692 – תמיכה בבתי ספר המשלבים אמצעי קצה לתלמידים 

שאלה: היכן ניתן למצוא הקריטריונים לבחירת בתי הספר?
תשובה: בקישור זה

שאלה: למה בעצם מיועד התקציב? 
תשובה: התקציב נועד לסייע לבית ספר אשר הצטייד בתחום (גם בכוחות עצמו) ולאפשר לו השלמת פערים וחסרים על פי צרכי בית הספר. 

שאלה: לאיזה פריטים ומרכיבים נועד התקציב? מה בדיוק ניתן לרכוש בו?
תשובה: כפי שכתבנו בקריטריונים ולפי גובה חבילת התמיכה אשר תוקצבה לכל בית ספר :
הציוד צריך לכלול: 
  1. ציוד מחשבים לבית ספר (מחשבים ניידים למורים או עמדות מחשב נייחות בכיתות אם).
  2. ציוד תקשורת בית ספרית (נתבים, ארונות תקשורת וציוד תקשורת אחר פנים בית ספרית).
  3. ציוד לכיתות מתוקשבות (הכולל מקרנים, רמקולים ואמצעי החשכה). 
  4. ספרים דיגיטליים / פלטפורמות דיגיטליות על פי הנדרש מתכניות הלימודים של בית הספר.
  5.  אמצעי קצה לתלמידים.
  6. ציוד הקפי לתקשוב.
שאלה: מדוע לוח הזמנים כה צפוף ולחוץ? 
תשובה: לוח הזמנים נועד להבטיח שהציוד הנדרש לרכישה והתקנה אכן יירכש, יותקן ויפעל כבר עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ביום 1 ספט' 2017.  

שאלה: היכן ניתן למצוא הנחיות לגבי שימוש מיטבי באמצעי קצה לתלמידים?
תשובה: הנחיות לגבי שימוש מיטבי באמצעי קצה לתלמידים ניתן למצוא בקישור זה

שאלה: היכן ניתן למצוא מידע כללי על שילוב אמצעי קצה טכנולוגיים בתהליכי הוראה, למידה והערכה? 
תשובה: בדף מידע מיוחד אשר הוקם לצורך העניין באתר הענן החינוכי בקישור זה.

שאלה: היכן ניתן למצוא מידע על הקול קורא  לתקצוב אמצעי קצה כולל, קריטריונים, קול קורא, חוברת הנחיות למימוש הקצבות ופרטים נוספים לגבי תכני התכנית ומרכיביה?
תשובה: בדף מידע מיוחד אשר הוקם לצורך העניין באתר הענן החינוכי בקישור זה

שאלה: האם יש הנחיות ברורות לדרכי רכישה מימון בתחום אמצעי קצה? 
תשובה: כן. פורסם חוזר מנהלת כללית מיום 1 ספט' 2016 מס' 3.6-12 בקישור זה

שאלה: העירייה / בעלות  מתכוונת להשלים באופן עצמאי את רכישת אמצעי הקצה לתלמידים, האם הוצאותינו במסגרת זו יכולה להיחשב לנו כהשתתפות הרשות?
תשובה: לא. אלא אם כן יתקיימו כל שלושת התנאים הבאים: 
            א. הרכז חלק מתכנית של בבית הספר בתחום אמצעי הקצה. 
            ב. רק אם יוגשו חשבוניות רכש מתאימות בדוח הביצוע. 
            ג. בתנאי שהרכז בוצע החל מינואר 2017 ואילך. 


תאריך עדכון: 14/03/2017
 ​
​​​​​​​